28/04/2024 | Begivenheder

2024 Repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rullesport Danmark

Rullesport Danmark indkalder jf. vedtægternes § 8.3 til ordinært repræsentantskabsmøde 2024 med dagsorden jf. vedtægternes § 8.9.

Tid og sted

Søndag den 28. april 2024 kl. 14:00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Forslag

Forslag, samt indstilling af bestyrelseskandidater, fremsendes skriftligt til formanden for Rullesport Danmark senest 2 uger før mødets afholdes dvs. søndag den 14. april 2024.

Forslag sendes til: formand@rullesport.dk

Materialer til mødet

Dagsorden for mødet bilagt indkomne forslag og indstillinger til valg vil blive fremsendt til klubberne 1 uge forud for repræsentantskabsmødet.

Fuldmagt

Hver klub har én stemme ved formanden/forpersonen. Er klubbens formand/forperson forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben repræsenteres af et andet medlem af klubben ved fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres ved repræsentantskabsmødets start.

Kandidat til bestyrelsen

Hvis du gerne vil opstille til bestyrelsen, bedes du udarbejde en personlig præsentation, hvor du har mulighed for at fortælle, hvordan du vil arbejde for bestyrelsens ansvarsområder. Du er velkommen til at kontakte Maria Nube, mn@rullesport.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til præsentationen.

Tilmelding

Via mail til info@rullesport.dk senest 19. april 2024.

Dagsorden

Rullesport Danmarks vedtægter § 8.9:

Dagsordenen for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Rullesport Danmark skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag
 6. Forbundet præsenterer næste års planer
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. Formand/forperson (2 år, i ulige år)
  2. Kasserer (2 år i lige år)
  3. Næstformand/næstforperson (2 år, i lige år)
  4. Bestyrelsesmedlem (2 år, i ulige år)
  5. Bestyrelsesmedlem (2 år, i lige år)
  6. Suppleant (1 år)
 9. Eventuelt

Poster på valg

Bestyrelsen består pt. af 4 personer: formand, næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.

Der kan i år vælges 4 personer til bestyrelsen og en suppleant: næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem for 1 år og et bestyrelsesmedlem for 2 år.

Michelle Æbelø Ditlevsen (genopstiller), Dorte Hartvig Jensen (genopstiller) og Søren Petersen er på valg.

Det er vigtigt, at vi vælger nogle personer, som ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet i Rullesport Danmark. Personer som kan afsætte den nødvendige tid, og har lyst til at arbejde for hele rullesporten.

Hvis du ønsker at opstille, bedes du sende dit kandidatur til formand@rullesport.dk inden lørdag den 14. april 2024.

Share