Rullesport Danmark er det specialforbund, der samler rulleskøjter, løbehjul og skateboard under Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Rullesport Danmark kan optage foreninger, der lever op til DIF’s Lovregulativ I – Medlemsskab af Danmarks Idrætsforbund og medlemsorganisationerne (WEB).

I lovregulativet står følgende:

MEDLEMSKAB AF SPECIALFORBUND OG KVALIFIKATIONSFORBUND

§ 2

Stk. 1 Medlemsorganisationerne kan som medlemmer optage foreninger, efterskoler og højskoler samt enkeltpersoner.

Stk. 2 Foreninger skal for at opnå medlemskab opfylde følgende betingelser:

 1. Foreningen skal have hjemsted i Danmark. Foreninger i Sydslesvig kan dog opnå medlemskab, såfremt de ikke er medlem af det tyske idrætsforbund.
 2. Foreningens formål skal være uegennyttigt og kontinuerligt at udbyde og fremme pågældende idrætsaktivitet under det specialforbund, hvor medlemsforeningen er optaget.
 3. Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, hvor medlemmerne har indflydelse på forenings virke og er valgbare til foreningens ledelse. Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle.
 4. Foreningen kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. En kommerciel virksomhed kan aldrig optages. Specialforbundet kan nægte at optage en forening, hvis der er risiko for, at personer med indflydelse i foreningen kan misbruge indflydelsen til at promovere egen kommerciel virksomhed.
 5. Medlemskabet af en forening skal som minimum have tre måneders varighed og skal bekræftes gennem et kontingent. Kontingentet skal stå i rimeligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og skal give adgang til foreningens idrætslige aktiviteter.
 6. Uanset pkt. d. kan en erhvervsdrivende virksomhed optages som medlem, hvis dens formål er at drive eliteidræt, og hvis den er etableret af og i direkte tilknytning til en forening, der opfylder kravene i pkt. a.-e.

Stk. 3 Medlemsorganisationerne kan optage efterskoler og højskoler som medlemmer på følgende betingelser:

 1. Skolen skal tilbyde eleverne konkrete idrætslige aktiviteter under den medlemsorganisation, hvor skolen ønsker medlemskab.
 2. Skolen optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til medlemsorganisationen.
 3. Skolen skal have demokratisk indflydelse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen fastsætter nærmere regler herfor. Skolemedlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end 10 % af stemmerne i medlemsorganisationens repræsentantskab.

Stk. 4 Medlemsorganisationerne kan som forsøgsordning optage enkeltpersoner som individuelle medlemmer på følgende betingelser:

 1. Medlemmet skal kontinuerligt have adgang til idrætslige aktiviteter, som udbydes af medlemsorganisationen.
 2. Medlemskabet skal have en varighed af mindst tre måneder. Medlemmet skal betale et kontingent til organisationen, som modsvarer de idrætslige aktiviteter.
 3. Individuelle medlemmer skal have demokratisk indflydelse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen fastsætter nærmere regler herfor. Gruppen af individuelle medlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end 10 % af stemmerne i medlemsorganisationens repræsentantskab.

Stk. 5 Ovenstående stk. 4 ophæves den 31. december 2021.

Stk. 6 Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse kan fastsætte nærmere bestemmelser for medlemskab af medlemsorganisationerne.

Stk. 7 Medlemsorganisationerne er forpligtede til at nægte optagelse af medlemmer henholdsvis bringe et medlemskab til ophør, hvis betingelserne i stk. 1-4 og eventuelle bestemmelser fastsat i henhold til stk. 6 ikke er opfyldt.

Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse kan dog dispensere fra denne forpligtelse.

Læs hele lovregulativet her (WEB).