28/06/2020 | Begivenheder

Årsmøde Kunstrulleskøjteløb 2020

Sportskomitéen for kunstløb afholder årsmøde søndag 28. juni 2020.

Vi opfordrer formænd og bestyrelser til at videresende denne invitation til alle, der måtte have interesse for at deltage.

Komitéen er opmærksom på, at årsmødet jf. § 10.4 skulle være afholdt forud for det årlige repræsentantskabsmøde. Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at holde et møde med fysisk fremmøde.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har åbnet op for, at vi kan afvige fra reglerne, og må afholde online-møder. Derfor er det nu muligt for os at afholde et møde, hvor vi overholder forsamlingsrestriktionerne ved at begrænse antallet af personer der samles, og giver mulighed for online-deltagelse for øvrige deltagere. Denne afvigelse fra vedtægterne er på forhånd godkendt af formanden for Rullesport Danmark.

Se indkaldelsen her.

TID OG STED

Årsmødet afholdes søndag 28. juni kl. 14.30-16.30 i Idrættens Hus.
Adressen er Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mødelokale oplyses senere.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til sportskomitéen
AAAAAFormand (2 år, i lige år)
AAAAAØkonomiansvarlig (2 år, i ulige år)
AAAAAKomitémedlem (2 år, i lige år)
AAAAAKomitémedlem (2 år, i ulige år)
AAAAAevt. Komitémedlem (2 år, i lige år)
AAAAAevt. Komitémedlem (2 år, i ulige år)
AAAAASuppleant (1 år)
7. Valg af disciplinærudvalg
AAAAA3 medlemmer (2 år)
AAAAA1 suppleant (1 år)
8.Eventuelt

FORSLAG

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være komitéformanden i hænde senest 14. juni 2020, som er 2 uger før årsmødet. Skriv til uek@novonordisk.com.

De indkomne forslag udsendes 21. juni 2020, som er 1 uge før årsmødet.

STEMMERET

Hver klub har én stemme ved formanden eller en repræsentant for klubben, som har skriftlig fuldmagt fra formanden.

HVEM KAN STILLE OP?

Vi henleder opmærksomheden på, at man, ifølge Rullesport Danmarks nye vedtægter §10.3 og §12.3, for at være valgbar til komité og disciplinærudvalg, skal være myndig, have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og være medlem af en klub i Rullesport Danmark. Dokumentation herfor skal forevises formanden for komitéen, enten forud for årsmødet eller på selve årsmødet.

Den nyvalgte komite har mulighed for at holde et kort møde, når årsmødet er afsluttet. Det nyvalgte disciplinærudvalg har ligeledes mulighed for at holde et kort møde efter årsmødet.

FYSISK DELTAGELSE VS. ONLINE DELTAGELSE

Det er næppe sandsynligt at forsamlingsforbuddet ophæves fuldstændigt i nær fremtid. Derfor laves der adgangsbegrænsning på den fysiske deltagelse til årsmødet.

Det vil således kun være muligt at deltage fysisk i årsmødet, hvis man er tilmeldt via egen klub forud for mødet OG har modtaget en bekræftelse fra komitéen efterfølgende. Fysisk fremmøde uden forudgående tilmelding og bekræftelse fra komitéen vil derfor IKKE blive muligt.

Fordeling af pladser til fysisk fremmøde

Komitéen og formændene for de syv klubber, samt repræsentanter fra Rullesport Danmark, vil have højeste prioritet for fysisk deltagelse. Dernæst fordeles de resterende pladser mellem klubberne, så ligeligt som muligt.

Klubberne udfylder en tilmeldingsliste (se nedenfor) med prioriteret rækkefølge, som dog tilgodeser de medlemmer, som er opstillingskandidater.

Når komitéen efter tilmeldingsfristen har dannet sig et overblik over tilmeldingerne OG kender myndighedernes retningslinjer i forhold til forsamlingsforbuddet, fordeler komitéen pladserne efter overnævnte prioritering.

Hvis der er klubber, som ikke gør brug af deres pladser, vil komitéen fordele de overskydende pladser til de øvrige klubber. Komitéen sender derefter lister med bekræftelse af deltagere ud til klubberne.

Alle kan deltage online

Til gengæld vil alle, som ikke er fysisk til stede ved årsmødet, kunne deltage online via Teams. Ved onlinedeltagelse har man ikke taleret, men man har god mulighed for at stille spørgsmål via chatfunktionen i Teams.

Deltagelse over Teams kræver ikke tilmelding.

Kontakt formanden i din klub, for link til Teams-mødet.

KLUBVIS TILMELDING

Den klubvise tilmelding til fysisk deltagelse skal ske senest fredag 12. juni til uek@novonordisk.com.
Brug dette tilmeldingsark.

COVID-19 FORBEHOLD

På grund af den helt ekstraordinære situation, som Danmark lige nu står i, kan det ikke udelukkes at komitéen kan blive nødsaget til at udsætte årsmødet yderligere, hvis myndighederne indskrænker – eller undlader at lave en udvidelse af – det nuværende forsamlingsforbud.

Komitéen sender selvfølgelig en besked ud til klubberne, hvis der bliver ændringer i forhold til indkaldelsen grundet COVID-19. Komitéen opfordrer alle deltagere med fysisk fremmøde til at følge myndighedernes anbefalinger.

YDERLIGERE INFO

Der vil være kaffe/the/vand til rådighed i forbindelse med årsmødet.

Myndighedernes retningslinjer, både i forhold til konferencefaciliteter og forplejning, overholdes af Idrættens Hus.

Deltagere har før/efter årsmødet mulighed for at gå en tur rundt i Idrættens Hus, hvor buster af atleter, som er optaget i ”Hall of Fame”, er udstillet.

Share